Balinovac 1964 godine

Balinovac 1964 godine.

Današnji Balinovac nazivao se Babinovac po Baba Beširu.

Baba Beširova mahala nastala je u drugoj polovini 16 vjeka, oko novosagradžene Baba Beširove džamije i po njenom osnivaču dobila je svoje ime.

Tri harema su činila cjelinu sa Baba Beširovom džamijom i prostirali su se na prostoru današnjeg Balinovca a stanovnici ove mahale nazivali su ih harem Babinovac.

Dolaskom Austro-Ugarske vlasti u Mostar, situacija se mjenja probijanjem puta prema Ljubuškom i Širokom Brijegu gdje većina harema zauvijek nestaje.

1889 godine Mostar se dijeli na gradski i seoski srez pa je na Balinovcu (Babinovcu) izgrađena Malta koja je funkcionisala sve do 1945 godine.To su bile carinarnice sa rampom gdje su se ubirali prihodi od robe i vozila koji su ulazili u grad.

Balinovac se zato jedno vrjeme nazivao i Malta, da bi se na kraju ipak ustalilo sadašnji naziv Balinovac.

Najstarije porodice koje su naseljavale ovu mahalu bile su: Kurbegović, Slipičević, Šarić, Fazlibegović, Duranović, Dvizac, Drače, Ćatić, Bakamović, Bošnjić, Đilitović, Arap i Hadžiselimović.

Kolor obrada Aid Čizmić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *